ô- ôkõ car (re-)
ô- ômô child (re -re)
ô- ôwö hand (re-)
õ- õbô monkey (- re)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Õ- õrõ word Õ-ÿö õÿö decoration - mötò motor
Õ orúkô ìlú kan ní ilê Yorùbá the name of a town in Yoruba-land
Yoruba word list. Look up English equivalent.
Ôkô, Ôkö Õwõ, Ôwõ,
Parí õrõ yìí Complete this word Níbo ni õbô yìí wà? Where is this monkey Õbô náà wà lórí i** The monkey is on a tree.
Ôô
Êkö Kçfà 6 Lesson Six õ ô ö ô-*ô Õ Ô Ö
Page 19
(One short of twenty)
Ojú-ìwé Kôkàndínlógún