o-owó money (re-)
o-ko oko farm (re-re)
o- odò river (re-)
Ò- òjò rain (-)
Ò- òpó pillar (-)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Òjò þ It is raining
Yoruba word list. Look up English equivalent. Òwò, Òkò, Okó Òjó, Ojo Òdo, Odó, Opó, Òpò
Parí gbólóhùn Yorùbá yìí Complete this Yoruba sentence Èdè meélòó ni o lè sô? How many languages can you speak ? Mo lè sô èdè m*** I can speak two languages. Mo gbö Òyìnbó, mo tún lè sô Yorùbá
I understand English, and I can also speak Yorùbá.
Oo
Êkö Karùn-ún 5 Lesson Five ò o ó o-*o Ò O Ó
Page 18
(Two short of twenty)
Ojú-ìwé Kejìdínlógún