I-gi igi Tree (re-re)
Ì- ìjì Storm (-)
I-dì (Çyç) Idì Eagle (re -)
Ì-mí ìmí breathing Ìní ìní possession
wá síbí Please come here
I-bi Ibi evil I- Ibí here
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Ìdí Ìrì Ìtí Iyì
Parí õrõ yìí Complete this word Edé mélòó nìyìí? How many shrimps are these? Edé m*** ni wön. They are three shrimps.
Ii
Êkö Kçrin 4 Lesson Four ì i í i-*i Ì I Í
Page 17
(Three short of twenty) Ojú-ìwé Kçtàdínlógún