ç- çsê leg/foot (re-)
ç- çyç bird (re -re) ê- êjê blood (-) There is blood on this arm.
a- apá arm (re-)
P
re
re
Yoruba word list. Look up English equivalent. Çsç Êyç Êjë
Parí àwôn õrõ yìí Complete these words a-*a pepper à-*á thunder
Çç
Çyç í fëë . This bird wants to fly.
Ç- Çdç A town in Yoruba land
Êkö Kçta 3 Lesson Three ê ç ë a-*a Ê Ç Ë
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Page 16
(Four short of twenty) Ojú-ìwé Kçrìndínlógún