E-ewé leaf (re-)
E- e- shrimp (re-)
È-re ère idol/statue (-re)
È- ètè lip (-)
È-je èje seven
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Ètè òkè upper lip Ètè ìsàlê lower lip
Parí àwôn õrõ yìí. Complete these words. a - arm - *a chair
Ee
Kí nì yìí? What is this?
a-ni It is a dog a- nìyìí This is a dog
Êkö Kejì 2 Lesson Two è e é e-*e È E É
Page 15
(Five short of twenty)
Ojú-ìwé Karùndínlógún
Yoruba word list. Look up English equivalent. Èwe E, Èrè Ète, Èdè