a-ajá dog (re-)
à-ga àga chair (-re)
a- apá arm (re-)
à-gbá àgbá barrel (-)
a-ta ata pepper (re-re)
à- àrá lightning (-)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Àjà, Àgbà Àpá, Àpà Ara, Àrà, A
Mo a kan. A à ó. Apá òsì mi nìyìí. Àgbá epo þlá nìyìí.
Ojú ìwé kçrìnlá
à a á a-*a À A Á
Aa
I have a dog. The dog is sitting down. This is my left arm. This is a big oil barrel
Êkö Kïnní 1 Lesson One
Page 14
Ojú-ìwé Kçrìnlá