Ìró ohùn ni òpó èdè Yorùbá. The tone is the pillar of the Yoruba language. A fi oríÿìí àwõ mëta ya We assigned three different colors àwôn àmì ohùn õrõ yìí to distinguish between these three sötõ kí ó lè rôrùn fún tones to make it easy for children àwôn ômôdé àti alákõöbërê and beginners alike to notice them. láti ÿe àkíyèsí wôn. Ètò We devised this technique and a sílê yìí ni a Ètò called it the Bis Bus Color Coding Bis Bus Afàwõ-ÿe-ìlànà. (ÈBA) ® Scheme (BCS) ®
P
dò ( ˋ ) àwõ aró blue re ( ) ( ˉ ) àwõ ewé green ( ˊ ) àwõ pupa red
Fonölöjì Yorùbá Phonology
Ojú-ìwé Keje Page 7