Àwôn Köþsónàýtì Yorùbá Yoruba Consonants
Àwôn lëtà tí ó máa þsábà The letters that are usually ÿòro pe fún àwôn tí kìí difficult for non-native Yoruba ÿe ômô ìbílê Yorùbá ni- speakers to pronounce are -
àti and fún àpççrç for example gbà gbà
to take pa pa to kill
gbé gbé
to carry to call
gbç gbç
dry
late
gbö gbö
to hear papa pápá field
gbàgbé gbàgbé to forget pçpç pçpç altar gbogbo gbogbo all
pupa pupa red gbígbç gbígbç dry
púpõ many
Dán wôn wò
Try them
B b D d F f G g GB gb H h J j K k L l M m N n P p R r S s ß ÿ T t W w Y y
GB gb P p
Köþsónàýtì YORÙBÀ Consonants
Ojú-ìwé Karùn-ún Page 5