Ìlànà fún pípe Álífábëêtì Yorùbá Yoruba Alphabet Pronunciation Guide
* Fetísí ohùn ômô ìbílê. Listen to the voice of a native speaker.
Álífábëêtì Yorùbá Alphabet
A as in Add
B
Bee
D
Deep
E Eight (8)
Ç
Egg
F
Fee
G Give
GB * Diagraph pronounced together
H Hit
I
Is
J Jeep
K Key
L Lee
M Me
N Need
O Oh
Ô
Or
P* “kp” pronounced together
R Reed
S See
ß She
T Tea
U FOOd
W Will
Y Yield
re Ojú-ìwé Kçta Page 3