Àkóónú - Contents Ojú ìwé Page
Alífábëêtì
Alphabet
1 Fonölöjì
Phonology 6 Môfölöjì
Morphology
10
Àtç Àwòrán I Fàwêlì àìránmúpè
Pictorial I Oral Vowels
13
Àtç Àwòrán II Fàwêlì àìránmúpè
Pictorial II Oral Vowels
21
Àtç Àwòrán III Fàwêlì àránmúpè
Pictorial III Nasalized Vowels
29
Àtç Àwòrán IV Könþsónáýtì
Pictorial IV Consonants
33 Àwôn Bátànì Sílébù Syllable Patterns 35
Sílébù Àránmúpè ª ¸ M m « ¹
Syllabic Nasal Ý ý N n Þ þ
38
Àtç Àwòrán V Sílébù Pictorial V Syllables
40 E e O o S s - Ç ç Ô ô ß ÿ 44 Àkàyé
Comprehension 48 Àkójôpõ õrõ
Word List
65