Àwôn Ìdáhùn Õrõ Yoruba Yoruba Word List Answers Page 22 Page 26
Àgbo, Agbo Àwo, Awo Abë Apó
Oyè, Ôyë Owú, Òwu Orí
Page 23 Page 27
Èní, Ènì È
Ôpë Õdê
Page 24 Page 28 Çgba Ê Ç,
À-- Õ-- Ò-- Ò-do-do
Page 25 Ìlú, Ìlú,
(Four short of twenty) Ojú-ìwé Kçrìndínlógún
Page 16