Àwôn Ìdáhùn Õrõ Yoruba Yoruba Word List Answers Page 14 Page 17
Ajá Àjà Àgbà Àpá, Àpà Ara, Àrà, Ará
À-jà, À-gbà À-pá, À- A-ra, À-rà, A-
Òwò, Òkò, Okó Òjó, Ojo Òdo, Odó, Opó, Òpò
Page 15 Page 18
Èwe Eré, Èrè Ète, Èdè
È-we E-, È- È-te, È-
Òwò, Òkò, Okó Òjó, Ojo Òdo, Odó, Opó, Òpò
Page 16 Page 19
Êjë Çsç Êyç
Ôkõ Ôkô, Ôkö Õkõ Õwõ, Ôwõ, Õwö
(Four short of twenty) Ojú-ìwé Kçrìndínlógún
Page 16