Àkójô õrõ - Onírúurú Vocabulary - Miscellaneous
Ààyè Agbára Àgbàrá Àgbáyé Àìmoye Àkójôpõ Àkókò Àkökö Àmì Àýfàní Àÿà Àÿá Àÿç  Àwòrán Àwõn Àwôn Àyà Aya Àyè Ayé Dára Dökítà Dúpë Êkö Çgbë Êgbë Gëgë Gidigidi Gbìyànjú Ìdálê
à-à- a-gbá- ra à-gbà- à-gbá- à-ì- mo-ye à- -- à-- à-- à- à-ý-- à-ÿà à-ÿá à-ÿç à--rán à-wõn à-wôn à- a-ya à- a- -ra -- - ê- ç-gbë ê-gbë - gi-di-gi-di gbì-yàn- ì--
living power torrent world countless collection time first sign benefit habit, custom hawk (bird) order picture net they chest wife space world good doctor to thank lesson association side accordingly very much to try a place abroad
Ìdúpë Ìlànà Ilé-ìwòsàn Ilê Ìmõ Ìmõràn Ìran Ìrókò Ìÿe Iÿë  Ìÿòro Ìtúmõ Ìyàtõ Káàkiri Kàwé Kõwé Ojoojúmö Ohùn Olùdarí Ogunlögõ Õrõ Ô r õ Õnà Ônà pàtàkì
ì-- ì-- i--ì--sàn i- ì- ì--ràn ì-ran ì-- ì-ÿe i-ÿë ì--ro ì-- ì-- -à-ki-ri - - o-jo-o-- o-hùn o--da- o-gun-- õ- ô - r õ õ - ô - --
thanksgiving procedure hospital floor, ground knowledge advice generations, sight African teak tree custom, habit work difficulty meaning difference everywhere read write to learn,to teach to refuse write clean to know to mould everyday voice director very many word wealth road art important
Page 67
(Three short of seventy) Ojú Ìwé Kçtàdínláàádörin