Àkójôpõ õrõ létò çlëgbëmçgbë Vocabulary - in functional groups
Àárõ Õsán Ìrõlë Alë Òru Àkókò Ìÿëjú Wákàtí Ôjö Õsê Oÿù Ôdún Àná Òní (Èní) Õla Õtúnla Ìjçta Ìjçrin Ìjarùn-ún Õsê tó kôjá Õsê tó þ bõ
Oòrùn Òÿùpá Ìràwõ Òfúrufú Ayé Õrun Òjò
à-á- õ-sán ì-- a- ò-ru à-- ì-- -- o- õ- o-ÿù ô-dún à- ò- (è-) õ-la õ-tún-la ì--ta ì--rin ì-ja-rùn-ún õ- - õ- tó þ o-ò- rùn ò-ÿù- ì-- ò--ru- a- õ-run ò-
morning afternoon late afternoon evening (after dark) night time minute hour day week month year yesterday today tomorrow two days ago three days ago four days ago last week next week sun moon star sky earth heaven rain
Àríwá Gúúsù Ìlà- oòrùn Ìwõ -oòrùn Àwõ Pupa Funf un Dúdú Ilé Yàrá Õdêdê Ìyêwù Gbàngàn Balùwê Ilêkùn Fèrèsé Ògiri Àjà ßíbí Õbç Àmúga Àwo Abö Ife Ìkòkò Akëkõö Olùkö
à-- -ú- ì--o-ò-rùn ì--o-o-rùn à- pu-pa fun-fun - i- -rá  õ-- ì-- gbàn-gàn ba-- i--kùn -- ò-gi-ri à- ÿí- õ- à--ga à-wo a- i-fe ì-- a---ö o--
north south east west color red white black, dark house room porch, lobby hall bedroom bathroom door window wall attic spoon knife  fork  porcelain bowl, plate enamel or plastic bowl pan cup, tumbler pot student/pupil teacher
Page 65
(Five short of seventy) Ojú Ìwé Karùndínláàádörin