ORÍLÊ-ÈDÈ
COUNTRY
Nàìjíríà Kánádà Amëríkà Kúbà Bùràsíìlì Trínídáàdì àti Tòbágò
Nigeria Canada America Cuba Brazil
Trinidad & Tobago ÌPÍNLÊ
PROVINCE / STATE
Jöjíà Áídáhò Oháyò Kalifóníà Õýtáríò Mìnêsótà Míÿígáànì Kõlõrádò
Georgia Idaho Ohio California Ontario Minessota Michigan Colorado
ÌLÚ
CITY / TOWN
Ötáwà ßìkágò Wöÿínþtìn Bárì Filadëlfíà Mìlwökì Miniápólíìsì Màyámì Àtláþtà
Ottawa Chicago Washington Barrie Philadelphia Milwaukee Mineapolis Miami Atlanta
P
ORÚKÔ DÍÊ NÍNÚ ÀWÔN ORÍLÊ-ÈDÈ, ÌPÍNLÊ ÀTI ÌLÚ NAMES OF SOME COUNTRIES, STATES/PROVINCES AND CITIES/TOWNS
Page 64
(Four over of sixty) Ojú Ìwé Kçrìnlélögöta