O Head Irun Hair
O Eye Ètè Lip
E Ear Àgbõn Chin
I Nose Èjìká Shoulder
Çnu Mouth Àyà Chest
Ôrùn Neck Ìgúnpá Elbow
A Arm Ikùn
Abdomen Stomach
Ô Hand Itan Thigh
Ìka ô
Finger Orúnkún Knee cap
Ç Foot
Leg Èékánná; Nail
Ìka ç Toe
P
ÀWÔN ÊYÀ ARA PARTS OF THE BODY
Page 61
(One over sixty) Ojú Ìwé Kôkànlélögöta