Çbí Ômölúwàbí jókòó láti jç oúnjç àárõ
The Omoluwabi family at breakfast
Çbí Ômôlúwàbí jókòó láti jç oúnjç àárõ. Búrëdì àti çyin díndín ni wön fëë jç, ÿùgbön iÿu àti õgêdê sísè ni bàbá yóò jç ní tire.
The Omoluwabi family is sitting down to eat breakfast. They are going to eat bread and fried eggs but Dad will be eating yam and boiled plantain by himself. Mom had prepared tea for the children. She and Dad will be drinking coffee.
Ìyá ti po tíì fún àwôn ômô, kôfí sì ni òun àti bàba yóò mu ní tiwôn.
One of the kids has spilled milk on the table. Mom is finding out who did it.
Kò yá àwôn ômô lára láti jòkòó báyìí. Wôn féë lô sí Makidónálìdì láti lo jç bögà àti fráìsì ni.
The kids are not too excited sitting down like this. They prefer to go to McDonalds to
eat burger and fries.
P
Page 52
(Two over fifty) Ojú-ìwé Kejìléláàádöta