è e é ê ç ë
Èdè Yorùbá ni èdè mi. Yoruba is my language.
Çdç a town in Yoruba land Çdç ni ìlú mi. Çdç is my home-town.
Ètè Êtê Erin Êrín E Ç
Êkö Karùndínlögbõn 28 Lesson Twenty Five
Ç ç Ô ô ß ÿ
Page 45
(Five short of fifty) Ojú-ìwé Karùndínláàádöta