ÀWÔN ÕRÕ ONÍSILÉBÙ MÇTA TRISYLLABIC WORDS
F-F-KF , V-V-CV KF-F-KF , CV-V-CV a-a-go aago clock (agogo)
F-F-KF , V-V-CV o-ò-rùn oòrùn sun
KF-KF-F , CV-CV-V F-KF-KF , V-CV-CV agutan sheep
Êkö Kejìlélógún 26 Lesson Twenty Two ÀWON BÁTÀNÌ SÍLÉBÙ SYLLABLE PATTERNS F-F-KF , V-V-CV KF-F-KF , CV-V-CV
Page 42
(Two over forty) Ojú-ìwé Kejìlélógójì