--kökörö key
ÿò-- ÿòkòtò pants (trousers)
--sé fèrèsé window
-- pëpëyç duck
ga-ra-wa garawa bucket (pail)
P
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Word list - look up English equivalent
Êkö Kôkandínlógún 25 Lesson Nineteen
ÀWON BÁTÀNÌ SÍLÉBÙ SYLLABLE PATTERNS KF-KF-KF CV-CV-CV
Page 41
(One over forty)
Ojú-ìwé Kôkànlélógójì