ÿí- ÿíbi spoon kê- kêkë bicycle
Mo kan Bàbá mi ló rà á fún mi. Ç ÿeun bàba.
I have a bicycle My father bought it for me Thank you dad. Word list - look up English equivalent
What are these things
1 . **** ni. It is a rope. 2 . **** ni. It is (a box of ) eggs. 3**** ni. It is an orange.
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Êkö Kejìdínlógún 24 Lesson Eighteen ÀWON BÁTÀNÌ SÍLÉBÙ SYLLABLE PATTERNS KF-KF CV-CV
Page 40
(Forty)
Ojú-ìwé Ogójì