Ð ð, Ñ ñ SYLLABIC NASAL
M, N gëgë bí i sílébù (sílébù àránmúpè) N yìí yàtõ sí èyí tí ó jë ara õrõ oní sílébù àránmúpè.
M, N as a syllable (syllabic nasal) on its own. This ‘n’ is different from the one that is part of a word with nasalized syllable
m àti n máa þ dún bákan náà – gëgë bí “ uhn” pêlú ohùn ìsàlê, àárín tàbí òkè tí ó tö sí i.
m and n sound the same – like “uhn” with the corresponding low, mid or high pitch.
Ní Yorùbá òde-òní, ìmõràn tí a fi lölê ni pé kí a máa lo m dípò n nígbà tí ó bá wà láàárín õrõ ÿùgbön ogunlögõ òýkõwé ni o ÿì þ lo m nígbà tí ó ba ÿiwájú b pàápàá fún orúkô
In modern day Yoruba it has been recommended to replace m with n when it occurs within a word, but many writers still retain its use when it precedes the consonant b, especially in names.
Àpççrç Examples
P
GBÓLÓHÙN SENTENCE þ lô “uhþ I am going Kò sí ñýkankan uhñ uhý There is nothing. Kí lò þ wá? uhþ What are you looking for?
ORÚKÔ NAMES Abíðbölá - Abí “uhñ” bölá Adéþrelé - Adé “uhþ” relé ÑÝKAN OBJECT Òro¸bó - Òro“uhý”bó
Êkö Kçrìnlélógún 22 Lesson Twenty Four
ª Ý M N « Þ
Page 38
(Two short of forty) Ojú-ìwé Kejìdínlógójì