e-yín eyín tooth ç-yin çyin egg ç-ÿin çÿin horse
e-rin erin elephant ç-rin êrin four
ì-yçn ìyçn that one ìwé yçn that book
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Êyin, Çyìn, Êsìn, Êsín,
Parí àwôn gbólóhùn yìí. Kí nì yì? What is this? Èyì þkö? What of this? Àti èyìí? And this?
IN in
Êkö Kçrìndínlógún 16 Lesson Sixteen
ÌN IN ÍN ìn in ín
Page 31
(One over thirty) Ojú-ìwé Kôkànlélögbõn
Complete these sentences. *** ni. It is a shrimp. *** ni. It is a chair. *** ni. It is peanuts.
ÇN çn