ÀTÇ ÀWÒRÁN ÁLÍFÁBËÊTÌ YORÙBÁ YORÙBÁ ALPHABET PICTORIAL Àtç àwòrán àwôn õrõ tí ó bêrê pêlú àwôn fáwêlì àránmúpè Nasalised vowels AN an ÇN çn IN in ÔN ôn UN un Án án ËN ën ÍN ín ÖN ön ÚN ún AN an ÇN çn ÍN ín ÔN ôn UN un ÀN àn ÊN ên ÌN ìn ÕN õn ÙN ùn
P
re
Page 29
(One wo short of thirty) Ojú-ìwé Kôkàndínlögbõn