o- ojú eye o- olú mushroom o-mi omi water (re-) (re-) (re-re)
o- orí head (re-)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Oyè, Ôyë Owú, Òwu Orí
Parí gbólóhùn yìí Complete this sentence Êkö kelòó nìyìí? What lesson is this? Êkö k***** ni. It is the twelfth lesson.
Ò-ye òye wisdom Ò-òwú thread
Ç kú iÿë o ! Greetings for working (hard).
Ojú ìwé wo nìyìí? What page is this? Ojú ìwé ************** ni. It is page twenty six.
Êkö Kejìlá 12 Lesson Twelve ò, o - * e i u
Page 26
(Four short of thirty)
Ojú-ì
wé Kçrìndínlögbõn