i-ìwé book (-)
ì- ìlù drum (-)
ì- ìyë feather (-)
ì- ìgò bottle (-)
i- ilé house (re-)
ì- ìlà line (-)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Ìlú, Ilá 2 5 = five short of 30
Parí gbólóhùn Yorùbá yìí Complete this Yoruba sentence Ìwé mélòó nìyìí? How many books are these? Ìwé m*** ni wön. They are six books.
Êkö Kôkànlá 11 Lesson Eleven
ì, i - * a e ç o ô u
Page 25
(Five short of thirty)
Ojú-ì
wé Karùndínlögbõn