e-etí ear (re-)
è- èjì two (-)
è-so èso fruit (-re)
e- ení one e-ku eku rat (re-) (re-re)
P
re
re
Iÿë ÿíÿe - Exercise
Yoruba word list. Look up English equivalent. Èní, Ènì È
Etí mélòó ni o ní? How many ears do you have? Etí m*** ni mo ní. I have two ears.
ßé ç þ gbádùn ìwé kíkö yin? Are you enjoying your studies?
Êkö Kçsàn-án 9 Lesson Nine è, e-* i o u
Page 23
(Three over twenty)
Ojú-ìwé Kçtàlélógún